Scroll Top

Terme en Voorwaardes

KWAGGA AANLYN – BEPALINGS EN VOORWAARDES VIR DIGITALE VEILINGS

Digitale veilings sal onder die kontrole van die Kwaag Trust plaasvind en die bepalings en voorwaardes hier uiteengesit sal vir alle digtale veilings wat plaasvind, geld.

 

1 BIEËRREGISTRASIE EN BESIGTIGING VAN GOED
1.1 Enige persoon wat aan veilings wil deelneem moet die aanlyregistrasieproses voltooi.
1.2 Wanneer ʼn bieër ʼn aanlyn registrasie voltooi, gee bieërs toestemming dat sy/haar persoonlike inligting deur die afslaer gebruik mag word om die registrasie te skep om sodoende aan die aanlyn veiling te kan deelneem.
1.3 Slegs persone wat wettige, bindende ooreenkomste volgens die Suid-Afrikaanse wet mag sluit, mag registreer as bieërs. Die aanlyn dienste is nie beskikbaar aan minderjariges nie.
1.4 Bieërs wat na die veskeie goedere wil kyk wat by die veilings beskikbaar sal wees, kan dit by www.kwaagasonline.co.za aanlyn besigtig.
2 DATUMS EN TYD VAN VEILINGS
2.1 Die datum en tyd van die veiling sal op die webtuiste en sosiale media gepubliseer word.
2.2 ʼn Veilingskatalogus sal ten minste 24 (vier-en-twintig) uur voor die aanvang van die veiling aanlyn beskikbaar wees.
3 VOETSTOOTS EN TOEPASSING VAN KLANTEBESKERMINGSWET
3.1 Die afslaers is nie aanspreeklik vir enige foute of onakkuraathede in die beskrywing of identifikasie van enige lot artikels nie.  Wanneer ʼn bieër ʼn aanbod maak, sal aanvaar word dat die bieër hom/haar vergewis het van die goed waarop gebie word.
3.2 Alle artikels word “voetstoots” verkoop.  Die koper sal nie beskerm word deur die bepalings van Seksie 55 en 56 van die Klantebeskermingswet nie.
4 VERKOPE PER VEILING en LOOTJIES
4.1 Die verkope by ʼn veiling is afgehandel met die val van die afslaer se hamer/ digitale klok of enige ander gebruiklike manier.
4.2 Die hoogste aanvaarde bod sal geag word om die koper te wees.
4.3 Indien daar ʼn geskil tussen twee of meer bieërs plaasvind, het die afslaer die reg om te bepaal of die lot weer vir verkope geplaas word of watter party as die verkoper aangewys word. Die besluit deur die afslaer in die verband is finaal.
4.4 Indien die bieër suksesvol is, sal ʼn e-pos kennisgewing aan hom/haar gestuur word ter bevestiging. Die lot sal outomaties op die bieër se rekening geplaas word. Die bieër sal van ʼn belastingfaktuur voorsien word om die betaling te bewerkstellig.
4.5 Die veilig is onderhewig aan reserwepryse wat voor die verkoop van enige artikel bekend sal wees.
4.6 Tydens die veiling, waarvoor die bieër geregistreer het, kan daar gebie word deur op die bodknoppie te klik.
4.7 Die huidige aanbod sal op die bieër se skerm vertoon word.
4.8 Die bieër erken dat hy/sy op ʼn regstreekse veiling bie en dat elke bod bindend is self al is dit verkeerdelik ingedien.
4.9 In die geval waar die hoogste bod gelykop is, sal die vroegste bod wat ontvang en erken is, aanvaar word.
4.10 Die afslaer behou die reg voor om ʼn aanlyn registrasie te verwerp en
toestemming terug te trek vir die gebruik van die aanlyn veilingdiens vir watter rede ook al, hetsy voor of gedurende die veiling.
4.11 Die organiseerders behou hulself die reg voor om die trekkingsdatum uit te stel/te verleng, sou verkope nie op teiken wees op die oorspronklike trekkingsdatum.
5 BETALINGSPROSEDURE
5.1 ʼn Faktuur sal per e-pos aan die koper gestuur word.
5.2 Betaling moet deur PayFast (ʼn skakel is op die webtuiste beskikbaar) geskied of deur EFT (bankbesonderhede word op die faktuur ingesluit) KWAGGA TRUST – NEDBANK – 1187148350 – GARDEN ROUTE 198765.
5.3 Die betaling van ʼn suksesvolle aanbod moet binne 5 (vyf) dae van aankoop gemaak word.
5.4 In die geval waar die betaling nie binne 5 (vyf) dae vanaf die datum waarop die bod toegeken is, ontvang is nie, beskik die Kwagga Trust oor die reg om die toekenning te kanselleer, die item te behou en dit weer te verkoop.
6 DIE VERWYDERING VAN ITEMS
6.1 Items wat nie verkoop nie, mag verwyder word.
6.2 Enige item of lot wat gedurende die veiling verkoop word, sal net verwyder mag word na die koper die volle verkoopprys betaal het of as daar ʼn aanvaarbare ooreenkoms tussen die koper en die Kwagga Trust vir die betaal daarvan gemaak is.
7 VERSENDINGSPROSEDURE
7.1 Die verwydering, aflewering of koerier van enige item of lot sal eers geskied nadat die koper die die volle bedrag verskuldig aan die afslaer betaal het en dit in die bakrekening van die Kwagga Trust verskyn.
7.2 Geen lotte sal tydens die veilingsverrigtinge ontslaan word nie.
7.3 Aflewering sal gratis binne ʼn radius van 5 km (vyf kilometer) in George wees.
7.4 Aflewering buite die munisipale gebied van George sal teen ʼn ekstra koste gedoen word afhangende van die koper se ligging.
7.5 Alle aankope tot die waarde van R5 000.00 (vyfduisend rand) of meer deur ʼn enkele koper sal gratis by die koper afgelwer word.
8 EIENAARSKAP EN RISIKO VAN WINS EN VERLIES
8.1 Eienaarskap van die item of lot sal deur die Kwagga Trust behou word totdat die volle verkoopprys betaal is.
8.2 Die risiko van wins of verlies van ʼn item of lot sal oorgedra word aan die hoogste bieër/koper op die toeslaan van die hamer/digitale klok. Dit sal wees wanneer ʼn e-pos kennisgewing en ʼn belastingfaktuur aan die koper gestuur word.
9 DIE ONTTREKKING VAN BOD
9.1 Enige bieër wat sy/haar bod wil onttrek mag so doen voor die toeslaan van die hamer/digitale klok. Dit sal wees wanneer die spesifieke lot op die aanlyn veilig gesluit word.
9.2 Die onttrekking van ʼn bod moet skriftelik wees en dit sal eers geldig wees wanneer die geskrewe onttrekking deur die afslaer ontvang is.
10 INTERNET
10.1 Die afslaer aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige onderbreking van die internetverbinding wat lei tot die onwrigting van ʼn bieër se internetverbinding tydens die direkte veiling nie, hetsy dit die bieër of afslaer se internetprobleem is.
10.2 Die afslaer aanvaar geen verantwoordelikheid vir die verlies van ʼn potensiële aankoop indien die bieër se internetverbinding onderbreek word of die netwerk gedurende die veilingsproses afgesny word nie.
11 HELE OOREENKOMS AANGAANDE DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES
11.1 Hierdie verkoopsvoorwaarders maak die volledige ooreenkoms tussen die betrokke partye ten opsigte van die onderwerpe daarin bespreek uit. Geen ooreenkoms, voorstelling of waarborg tussen die partye, buiten dit wat in die dokument uiteengesit is, is bindend nie.
12 DOMICILIUM
12.1 Die koper kies sy/haar domicilium soos voorsien in die registrasiedokumente.
13 Vrywaring
Vir wetlike doeleindes geld die Engelse weergawe van die dokument.